###HEADER_MOBILE###

Warunki udziału w konkursie

Udział w konkursie Westfleisch SCE mbH i jego spółek zależnych, zwane dalej „WF”, jest bezpłatny i możliwy wyłącznie po spełnieniu wymienionych warunków.

 

 

Dopuszczenie do udziału

Do udziału w konkursie dopuszczeni są wszyscy pełnoletni pracownicy WF z łącznym rocznym wynagrodzeniem brutto wynoszącym maks. 60 000 €, którzy do czasu ostatniego losowania nagród dnia 10.12.2021 r. pozostają w stosunku pracy z WF.  

Aby wziąć udział w konkursie, należy okazać w dziale personalnym dokument potwierdzający otrzymanie pełnej dawki szczepienia (jedna dawka szczepionki w przypadku ozdrowieńców, 2 dawki szczepionki AstraZeneka, 2 dawki szczepionki Biontech lub 1 dawka szczepionki Johnson & Johnson, szczepienie krzyżowe [1 dawka szczepionki wektorowej i szczepionki mRNA]) w odpowiedniej formie (zaświadczenie o szczepieniu, Unijny Certyfikat Covid itp.).

 

Pracownicy zaszczepieni w centrum szczepienia WF w Bönen automatycznie biorą udział w losowaniu nagród.

Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie w okresie dopuszczania zgłoszeń. Dokumenty potwierdzające szczepienie okazane po upływie terminu zgłoszeń nie będą brane pod uwagę w losowaniu.

Z udziału wyłączeni są wszyscy pracownicy, którzy byli lub są zaangażowani w organizację konkursu. Poza tym WF zastrzega sobie prawo do wyłączenia wedle własnego uznania pracowników z udziału w konkursie z uzasadnionych przyczyn, na przykład w przypadku

  • (a) manipulacji związanych z dopuszczeniem do udziału w konkursie lub jego przebiegiem,
  • (b) naruszenia warunków udziału,
  • (c) nieuczciwego postępowania lub
  • (d) podania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, związanych z uczestnictwem w konkursie.


Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

 

Okres trwania konkursu

Udział w konkursie jest możliwy do 15.11.2021, do godziny 23:59. W tym terminie po okazaniu dokumentu potwierdzającego przyjęcie pełnej dawki szczepienia pracownicy mają możliwość wzięcia udziału w konkursie.

 

 

Przyznawane są następujące nagrody:

 

A.

1x nowy samochód (Seat Leon) z rejestracją jednodniową –

losowany we wszystkich zakładach po osiągnięciu poziomu wyszczepienia równego 80% w całym przedsiębiorstwie WF (koncernie)


B.

6x bon na rower elektryczny firmy Prophete, każdy o wartości 2500 € –

losowany w każdym ZakLadzie (jeden bon na zakład) po osiągnięciu poziomu wyszczepienia równego 80% w danym zakładzie

i

6x 500 € w gotówce –

losowane w każdym zakładzie (jedna wypłata gotówki na zakład) po osiągnięciu poziomu wyszczepienia równego 80% w danym zakładzie


Nagroda A jest przyznawana wyłącznie po osiągnięciu w wyznaczonym terminie poziomu wyszczepienia równego 80% w WF.
Niezależnie od tego nagroda B jest przyznawana w danym zakładzie w przypadku osiągnięcia przez zakład poziomu wyszczepienia w okresie trwania konkursu.

Sześć zakładów  biorących udział w konkursie to:
1.    Coesfeld
2.    Oer-Erkenschwick
3.    Lübbecke + Bakum
4.    Hamm + Gelsenkirchen
5.    Westfalenland
6.    Wetralog + Centrale + Nutzviehzentrum + Dissen


Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 15 grudnia 2021 r. w drodze losowania spośród wszystkich dopuszczonych do udziału w konkursie pracowników.

Wylosowani zwycięzcy zostaną w najbliższym czasie poinformowani o wygranej drogą mailową lub osobiście.

Nagrody zostaną przekazane wyłącznie zwycięzcom. Nie ma możliwości wymiany nagrody, odbioru osobistego oraz otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

Ewentualnie koszty wysyłki nagrody ponosi WF. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykorzystaniem nagrody ponosi zwycięzca. Zwycięzca jest odpowiedzialny za opłacenie ewentualnego podatku od nagrody.

W przypadku niezgłoszenia się zwycięzcy po dwukrotnym wezwaniu do odebrania nagrody w ciągu 3 tygodni może ona zostać przekazana innemu uczestnikowi konkursu.


Zakończenie konkursu

WF wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez uprzedniego zawiadomienia i bez podania przyczyn. Dotyczy to w szczególności wszelkich sytuacji, które mogłyby zakłócić lub uniemożliwić przeprowadzenie konkursu zgodnie z planem.


Ochrona danych

W celu wzięcia udziału w konkursie niezbędne jest podanie danych osobowych lub wykorzystanie dostępnych danych. Uczestnik potwierdza, że podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko i adres e-mail, są kompletne i prawidłowe.

Organizator podkreśla, że wszystkie dane osobowe uczestników konkursu nie będą bez ich zgody przekazywane osobom trzecim, które mogłyby je przetwarzać na własny użytek.

W przypadku wygranej zwycięzca wyraża zgodę na ujawnienie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania za pomocą środków komunikacji wykorzystywanych przez WF. Obejmuje to ogłoszenie zwycięzcy na stronie internetowej WF.

Uczestnik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość e-mail na adres datenschutzbeauftragter@westfleisch.de. Po odwołaniu zgody zbierane i przechowywane dane osobowe uczestnika zostają niezwłocznie usunięte.

 

 

Prawo właściwe

Pytania lub zastrzeżenia dotyczące konkursu należy kierować do WF. Dane kontaktowe można znaleźć w metryczce na stronie internetowej.

Ten konkurs jest przeprowadzany wyłącznie zgodnie z przepisami prawa Republiki Federalnej Niemiec. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone.

 

 

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków udziału w konkursie jest lub stanie się nieważne w całości lub częściowo, nie wyklucza to możliwości stosowania wszystkich pozostałych postanowień warunków udziału. W miejsce nieskutecznego postanowienia obowiązuje takie prawnie dopuszczalne postanowienie, które pod względem ekonomicznym odpowiada w najbliższym możliwym stopniu celowi nieważnego postanowienia. To samo obowiązuje w przypadku zaistnienia luki prawnej w  warunkach udziału.

 

 

Zespół Westfleisch życzy powodzenia w konkursie!